Bu Blogda Ara

22 Şubat 2011 Salı

Servet-i Fünun Dönemi Romanı

1. Giriş

Bu incelemede, 1896-1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan edebiyatçılardan oluşan Edebiyat-ı Cedide akımının doğuş ve gelişme koşulları ile edebiyatımıza yaptığı katkılar üzerinde durulacaktır.

Konu, roman türüyle sınırlı tutulacak, dönemin toplumsal ve siyasal koşulları, akıma mensup edebiyatçılar ve yapıtları hakkında bilgi verilmek ve akıma ilişkin değerlendirmelere yer verilmek suretiyle açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.

14 Şubat 2011 Pazartesi

Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları

1. Giriş

Bu incelemede, Karşılaştırmalı Edebiyat’ın bir tanımı verilerek, Kültürlerarasılık kavramının Karşılaştırmalı Edebiyatla olan ilişkisi üzerinde durulacak ve Karşılaştırmalı Edebiyat çalışmalarının bugün geldiği aşama hakkında kısa bilgi sunulmaya çalışılacaktır.

2. Kültürlerarasılık

Kültürlerarasılık, bir bakıma farklı kültürler arasında evrensel bir sentez arayışıdır.

Richard Schechner’e göre kültürlerarası etkileşimden söz edilebilmesi için, ulusal evreden kültürel evreye geçilmesi, başka bir anlatımla ulusların değil kültür alanlarının belirginleşmesi gerekir.

7 Şubat 2011 Pazartesi

Tanzimat Dönemi Türk Romanı

1. Giriş
Bu incelemede, Tanzimat döneminin Batılılaşma yönündeki genel eğiliminin, Türk edebiyatına, özellikle de bu dönemde ortaya çıkan roman türüne etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.